فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین
 • دکتر محمد آرمین

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
  استاد گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حمید توکلی‌پور

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدهاشم اخلاقی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی تجزیه
  دانشیار گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
  دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر امیرحسین الهامی‌راد

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سعید روزبهانی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
  استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سپهر سلطانی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق ـ قدرت
  استادیار گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدعلی‌اکبر شریعتی‌فر

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان وادبیات فارسی
  استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حمید مروی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت
  استادیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر علی‌محمد ناعمی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
  مدرس گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار