فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین
 • دکتر محمدرضا سعیدی اصل

  دانش‌آموخته‌ی دکتری بهداشت مواد غذایی
  استاد گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدعلی مرتضوی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی موادغذایی
  استاد گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
 • دکتر حمید توکلی‌پور

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدهاشم اخلاقی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی تجزیه
  دانشیار گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر امیرحسین الهامی‌راد

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
  دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمد آرمین

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر مهدی زعفرانیه (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری ریاضی کاربردی
 • دکتر علی عشقی سردهی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
  استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار