دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

تصویر دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

دکتر ابوالقاسم امیراحمدی از سال ۱۳۷۷ تاکنون به مدت ۲۶ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «دانشیار» و با پایهٔ ۲۳ در گروه زبان وادبیات فارسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه زبان وادبیات فارسی است.

دانشیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
پایه: ۲۳
متولد: ۱۳۴۶
سابقهٔ تدریس: ۲۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۹۸ (۰۵۱)
رایانامه: amirahmadi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، ۱۳۸۲.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۶۹.
عنوان رسالهٔ دکتری: مضامین عمده و مشترک نظامی و خاقانی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: شرح و گزارش اصطلاحات فلسفی، حکمی و اخلاقی دیوان ناصرخسرو.