فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
 • دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
  دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سعید روزبهانی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
  استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدعلی‌اکبر شریعتی‌فر

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان وادبیات فارسی
  استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر کاظم دامغان‌ثانی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی
  مربی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار