فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی زبان انگلیسی
 • دکتر مرجان وثوقی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش زبان انگلیسی
  استادیار گروه آموزشی زبان انگلیسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • محبوبه خسروجردی

  دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی
  مربی گروه آموزشی زبان انگلیسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار