محبوبه خسروجردی

تصویر محبوبه خسروجردی

محبوبه خسروجردی از سال ۱۳۸۴ تاکنون به مدت نوزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۱ در گروه زبان انگلیسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۰ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ آموزش زبان انگلیسی - مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی
پایه: ۱۱
متولد: ۱۳۵۴
سابقهٔ تدریس: ۱۹ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی زبان انگلیسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mkhosrojerdi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی - مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی زبان انگـلیسی - مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۶.