فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
 • دکتر علی‌محمد ناعمی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
  مدرس گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر علی کریمی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری روانشناسی تربیتی
  استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حسین ماهور (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری روانشناسی تربیتی
 • دکتر سیداحمد محمدی حسینی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
 • دکتر میثم قویدل باجگیران

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
  استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر مرتضی بینش (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری برنامه‌ریزی درسی
 • مهندس علیرضا صفار سبزوار

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  مربی گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر فرشاد جابری کوشکی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مشاوره و راهنمایی
  مربی گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • حسن دیواندری (مدعو)

  دانشجوی دکتری روانشناسی
 • دکتر مهدی ربیعی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم تربیتی
  مدرس گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار