دکتر فرشاد جابری کوشکی

تصویر دکتر فرشاد جابری کوشکی

دکتر فرشاد جابری کوشکی از سال ۱۳۷۴ تاکنون به مدت ۲۸ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۱۳ در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۵ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مشاوره و راهنمایی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مشاوره و راهنمایی
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۴۸
سابقهٔ تدریس: ۲۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)
رایانامه: farshad_jaberi@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۵.
کارشناسی ارشد ناپیوسته امورتربیتی و مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی روانشناسی - روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: مقایسه ااثربخشی رواندرمانی روایتی با راه حل محور بر اختلالات روانی وابسته به کار و تعارض کار - خانواده.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی و مطالعه ی رابطه ی بین بیماریهای روانتنی با میزان رضایت شغلی.