دکتر مرتضی بینش (مدعو)

تصویر دکتر مرتضی بینش

دکتر مرتضی بینش از سال ۱۳۹۴ تاکنون به مدت هشت سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «مربی» و پایهٔ ۳۳ عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۲ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ برنامه‌ریزی درسی از دانشگاه اصفهان فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری برنامه‌ریزی درسی
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
پایه: ۳۳
متولد: ۱۳۴۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، خوراسگان، ایران، ۱۳۹۲.