فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
 • دکتر محمد آرمین

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
  استاد گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حمید توکلی‌پور

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حمید مروی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت
  استادیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر متین جامی‌معینی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت
  استادیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر بیتا بهبودیان (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری زیست‌شناسی - زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژی