دکتر بیتا بهبودیان (مدعو)

تصویر دکتر بیتا بهبودیان

دکتر بیتا بهبودیان از سال ۱۳۹۵ تاکنون به مدت هشت سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۵ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کشاورزی، در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۰ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ زیست‌شناسی - زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژی از دانشگاه ملی مالزی(UKM) (مالزی) فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ کشاورزی و دامپزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری زیست‌شناسی - زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
پایه: ۵
متولد: ۱۳۵۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۵۲ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی زیست‌شناسی - زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژی، دانشگاه ملی مالزی(UKM)، مالزی، ۱۳۹۰.
کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست‌شناسی - زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
کارشناسی زیست‌شناسی - زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۶.
عنوان رسالهٔ دکتری: Development of lowland transgenic tomatoes harboring antisense and ihpRNA constructs of ACO۱gene: Molecular and postharvest analysis.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی فیزیولوژیکی اثرات تنش شوری برجوانه زنی و رشد رویشی ارقام نخود.