دکتر احمد اله‌آبادی (مدعو)

تصویر دکتر احمد اله‌آبادی

دکتر احمد اله‌آبادی از سال ۱۳۷۳ تاکنون به مدت ۲۹ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۲۷ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه بهداشت محیط، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۳ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه تربیت مدرس فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی بهداشت محیط
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
پایه: ۲۷
متولد: ۱۳۴۴
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت محیط
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: AllahabadyA@medsab.ac.ir

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۷۳.
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۶۹.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی حذف آنتی بیوتیکها از فاضلاب با استفاده از ازن زنی کاتالیستی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تصفیه پذیری فاضلاب کارخانجات پنبه سفید کنی صنایع مهمات سازی.