فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
 • دکتر علی‌محمد ناعمی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
  استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس علیرضا صفار سبزوار

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  مربی گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • علی کریمی

  دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی
  مربی گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس مصطفی عباسی‌ثانی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  مربی گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر فرشاد جابری کوشکی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مشاوره و راهنمایی
  مربی گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار