فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین
 • دکتر سیدعلی مرتضوی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی موادغذایی
  استاد گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر قدرت‌اله طالب‌نیا (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری حسابداری
  دانشیار گروه آموزشی حسابداری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حمید توکلی‌پور

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمدکاظم علمی سولا (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری فلسفه
  دانشیار گروه آموزشی الهیات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمدرضا سعیدی اصل

  دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدهاشم اخلاقی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی تجزیه
  دانشیار گروه آموزشی شیمی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر امیرحسین الهامی‌راد

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمد آرمین

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر مهدی حسین‌زاده (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر احمد اله‌آبادی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی بهداشت محیط
  استادیار گروه آموزشی پرستاری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار