فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی تربیت بدنی
  • دکتر لاله همبوشی

    دانش‌آموخته‌ی دکتری تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
    استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار