فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی تربیت بدنی
 • دکتر لاله همبوشی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری تربیت‌بدنی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
  استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سید ابراهیم حسینی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری فیزیولوژی ورزشی
  مربی گروه آموزشی تربیت بدنی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار