فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی حقوق
 • دکتر سیدحمیدرضا موسوی‌پور

  دانش‌آموخته‌ی دکتری فقه و حقوق خصوصی
  استادیار گروه آموزشی حقوق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حسن بدری (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
 • سیدمحسن فاضل‌هاشمی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
  مربی گروه آموزشی حقوق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر فرهاد روهنی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری حقوق خصوصی
  مدرس گروه آموزشی حقوق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • احمد حسینی

  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
  مربی گروه آموزشی حقوق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر رضا ناوی‌ثانی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی پزشکی عمومی
  مدرس گروه آموزشی حقوق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدعلی محترمی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری پزشکی - متخصص پزشکی قانونی
  مدرس گروه آموزشی حقوق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار