فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
 • دکتر امیرحسین الهامی‌راد

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
  دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر احمد پدرام‌نیا

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی
  استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر عبدالرضا میرچولی برازق

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی
  استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر موسی‌الرضا هوشمنددلیر

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی
  استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر مسعود شفافی زنوزیان

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی
  استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر ابوالقاسم عبداله‌زاده

  دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و صنایع غذایی
  مربی گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس سیدحسین استیری

  دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی
  مربی گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار