فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی علوم پایه
 • دکتر سیدهاشم اخلاقی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری شیمی تجزیه
  دانشیار گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر نادر مهدیزاده

  دانش‌آموخته‌ی دکتری فیزیک - اتمی و مولکولی
  استادیار گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر رضا فلاح

  دانش‌آموخته‌ی دکتری آمار زمینه استنباط
  استادیار گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سید‌محمد سخدری

  دانش‌آموخته‌ی دکتری ریاضی محض - جبر
  استادیار گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس محمدحسن محمدی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
  مربی گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • محمدهاشم اعتمادزاده

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی - جبر
  مربی گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس علی بیک‌زاده

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی محض
  مربی گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار