فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی حقوق
 • سیدمحسن فاضل‌هاشمی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
  مربی گروه آموزشی حقوق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • احمد حسینی

  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
  مربی گروه آموزشی حقوق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدحمیدرضا موسوی‌پور

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
  مربی گروه آموزشی حقوق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار