فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی علوم پایه
  • دکتر نادر مهدیزاده

    دانش‌آموخته‌ی دکتری فیزیک - اتمی و مولکولی
    استادیار گروه آموزشی علوم پایه
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  • دکتر رضا فلاح

    دانش‌آموخته‌ی دکتری آمار زمینه استنباط
    استادیار گروه آموزشی علوم پایه
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  • دکتر سید‌محمد سخدری

    دانش‌آموخته‌ی دکتری ریاضی محض - جبر
    استادیار گروه آموزشی علوم پایه
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  • فریبا فیروزی

    دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
    مربی گروه آموزشی علوم پایه
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  • محمدهاشم اعتمادزاده

    دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی - جبر
    مربی گروه آموزشی علوم پایه
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  • شایسته محمدیان

    دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی - بیوفیزیک
    مربی گروه آموزشی علوم پایه
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  • علی بیک‌زاده

    دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی محض
    مربی گروه آموزشی علوم پایه
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار