فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی علوم پایه
 • دکتر نادر مهدیزاده

  دانش‌آموخته‌ی دکتری فیزیک - اتمی و مولکولی
  استادیار گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سید‌محمد سخدری

  دانش‌آموخته‌ی دکتری ریاضی محض - جبر
  استادیار گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • فریبا فیروزی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
  مربی گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • محمدهاشم اعتمادزاده

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی - جبر
  مربی گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • علی بیک‌زاده

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ریاضی محض
  مربی گروه آموزشی علوم پایه
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار