زینب صدیقی صومعه‌کوچک

تصویر زینب صدیقی صومعه‌کوچک

زینب صدیقی صومعه‌کوچک از سال ۱۳۸۵ تاکنون به مدت هجده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «مربی» و با پایهٔ ۴ در گروه پرستاری، در دانشکدهٔ علوم پزشکی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۶ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ پرستاری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پایه: ۴
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۸ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی پرستاری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۶ (۰۵۱)
رایانامه: sedighi [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران، ۱۳۸۶.
کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: انحراف فکر در کاهش درد بیماران جراحی.