مهندس سمیه بخش‌آبادی (مدرس)

تصویر مهندس سمیه بخش‌آبادی

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد معماری
متولد: ۱۳۶۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: bakhshabadi_63@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران، ۱۳۸۹.