دکتر سیداحمد محمدی حسینی (مدعو)

تصویر دکتر سیداحمد محمدی حسینی

دکتر سیداحمد محمدی حسینی از سال ۱۳۰۰ تاکنون به مدت ۱۰۳ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی حکیم سبزواری است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مدیریت آموزشی از دانشگاه سمنان فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
عضو هیئت علمی حکیم سبزواری
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)
رایانامه: hoseiniabbas72@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ۱۳۹۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، ۱۳۹۲.
کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۰.