دکتر سیدعلی محترمی (مدرس)

تصویر دکتر سیدعلی محترمی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری پزشکی - متخصص پزشکی قانونی
متولد: ۱۳۵۵
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۸ (۰۵۱)
رایانامه: Seyedalimohtarami@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی پزشکی - متخصص پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۹۴.
دکترای حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران، ۱۳۸۵.