دکتر رضا سلیمانی

تصویر دکتر رضا سلیمانی

دکتر رضا سلیمانی از سال ۱۳۸۹ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۴ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی برق -کنترل و سیستم از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مسئول امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز جوین است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

مسئول امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز جوین

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق -کنترل و سیستم
پایه: ۴
متولد: ۱۳۶۱
سابقهٔ تدریس: ۱۳ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: soleymani.r@gmail.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی برق -کنترل و سیستم، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته برق-کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، گناباد، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران، ۱۳۸۴.
عنوان رسالهٔ دکتری: طراحی مشاهده گر ورودی نامشخص مقاوم بمنظور تشخیص عیب برای کلاس خاصی از سیستمهای غیرخطی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: شناسایی وطبقه بندی آریتمی های قلبی بااستفاده ازویژگی های آشوبگونه و غیرخطی سیگنال هایHRV وشبکه های عصبی مصنوعی.