دکتر رضا دیهیم (مدرس)

تصویر دکتر رضا دیهیم

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت دولتی
متولد: ۱۳۵۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مدیریت و حسابداری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۶۸ (۰۵۱)
رایانامه: rezadihim@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۸.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی، دانشگاه دولتی تجارت، تاجیکستان، تاجیکستان.