مهندس مجتبی دروکی (مدرس)

تصویر مهندس مجتبی دروکی

مدرس در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
متولد: ۱۳۶۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی معماری
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۳۳ (۰۵۱)
رایانامه: Doroki.mojtaba@yahoo.com

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری، دانشگاه موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران، ۱۳۹۰.