دکتر مهدی ربیعی (مدرس)

تصویر دکتر مهدی ربیعی

مدرس در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم تربیتی
متولد: ۱۳۶۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی علوم تربیتی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، ۱۳۹۵.