دکتر محمود غفوری‌نژاد

تصویر دکتر محمود غفوری‌نژاد

دکتر محمود غفوری‌نژاد از سال ۱۳۷۶ تاکنون به مدت ۲۶ سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۵ در گروه الهیات، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۸۷ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی مدیر گروه آموزشی تحصیلات تکمیلی است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

مدیر گروه آموزشی تحصیلات تکمیلی

دانش‌آموخته‌ی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۴۳
سابقهٔ تدریس: ۲۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی الهیات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۰۰۰ (۰۵۱)
رایانامه: mghafoori [AT] iaus.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۸۷.
کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۵.
کارشناسی فلسفه ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۷۰.
عنوان رسالهٔ دکتری: بررسی عدالت اقتصادی از منظر فقه اسلامی.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: بررسی تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی.