دکتر حسین ماهور (مدعو)

تصویر دکتر  حسین ماهور

دکتر حسین ماهور از سال ۱۳۹۰ تاکنون به مدت سیزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۲ عضو هیئت علمی موسسه اموزش عالی بیهق است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۱ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ روانشناسی تربیتی از دانشگاه واحد رودهن فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری روانشناسی تربیتی
عضو هیئت علمی موسسه اموزش عالی بیهق
پایه: ۲
متولد: ۱۳۴۸
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه واحد رودهن، رودهن، ایران، ۱۳۹۱.
کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، ۱۳۷۹.