دکتر حسن شاکری (مدعو)

تصویر دکتر حسن شاکری

دکتر حسن شاکری از سال ۱۳۹۴ تاکنون به مدت نه سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱۵ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۳ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
پایه: ۱۵
متولد: ۱۳۵۰
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)
رایانامه: shakeri@mshdiau.ac.ir
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۹۳.
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۷۶.
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، ۱۳۷۴.
عنوان رسالهٔ دکتری: ارائه یک مدل مدیریت اعتماد مبتنی بر اطمینان.
عنوان پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد: طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت شبکه دانشگاه صنعتی شریف.