حسن دیواندری (مدعو)

تصویر حسن  دیواندری

حسن دیواندری از سال ۱۳۹۱ تاکنون به مدت دوازده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «مربی» و پایهٔ ۶ عضو هیئت علمی واحد کاشمر است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۷۸ در دورهٔ کارشناسی ارشد و در رشتهٔ روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانشجوی دکتری روانشناسی
عضو هیئت علمی واحد کاشمر
پایه: ۶
متولد: ۱۳۵۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

  دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، ایران.
کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران، ۱۳۷۸.
کارشناسی روانشناسی - روانشناسی بالینی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۷۴.