دکتر حسن بدری (مدعو)

تصویر دکتر حسن  بدری

دکتر حسن بدری از سال ۱۳۹۴ تاکنون به مدت نه سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۱ عضو هیئت علمی بیهق سبزوار است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه حقوق، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۴ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ حقوق کیفری و جرم‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
عضو هیئت علمی بیهق سبزوار
پایه: ۱
متولد: ۱۳۵۷
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی حقوق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۸۸ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران، ۱۳۹۴.
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، ۱۳۸۴.
کارشناسی حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران، ۱۳۸۰.