فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی دامپزشکی
 • دکتر محمدرضا سعیدی اصل

  دانش‌آموخته‌ی دکتری بهداشت مواد غذایی
  استاد گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر علی‌اکبر جنت‌آبادی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
  استادیار گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر فرامرز عباسپور

  دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
  مربی گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدمهدی افتخارزاده (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
  مدرس گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدعبدالحمید آقایان (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
  مدرس گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر ارینب ابتدایی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری دام‍پزشکی
  مدرس گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر سیدمجتبی مرتضی‌آبادی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری دام‍پزشکی
  مدرس گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • جمال برس‌غنچه (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی
  مدرس گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر مهسا مهتدی (مدعو)

  دانشجوی دکتری کلینیکال پاتولوژی
  مدرس گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر زهرا موحدی مطلق (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری دامپزشکی
  مدرس گروه آموزشی دامپزشکی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار