فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی معارف اسلامی
 • دکتر سیدحسین موسوی‌راد

  دانش‌آموخته‌ی دکتری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
  استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمدحسین فلاحتی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری تبلیغ
  مدرس گروه آموزشی معارف اسلامی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر هاله حمیدی‌مقدم (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
  مدرس گروه آموزشی معارف اسلامی
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار