فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
 • علی دوست‌محمدی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی علوم اداری و مدیریت - مدیریت محیط زیست
  مدرس گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس سید مهدی رضوی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
  مدرس گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار