فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
 • دکتر مجید فلاحی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی بهداشت حرفه‌ای
 • دکتر محمد طاهری نامقی

  دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  مربی گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • علی دوست‌محمدی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی علوم اداری و مدیریت - مدیریت محیط زیست
  مدرس گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • رضا خشک‌دامن (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای
  مدرس گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • سید مهدی رضوی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
  مدرس گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار