فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی پرستاری
 • دکتر موسی‌الرضا محقق‌نژاد

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  مربی گروه آموزشی پرستاری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • زینب صدیقی صومعه‌کوچک

  دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  مربی گروه آموزشی پرستاری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • سیدمرتضی هاشمی‌نیک

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد پرستاری
  مربی گروه آموزشی پرستاری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر علی مهری (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری آموزش بهداشت
 • مرضیه کیانی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد کار درمانی(روان)
  مدرس گروه آموزشی پرستاری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • آرزو نیک‌نژاد جلالی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد پرستاری
  مربی گروه آموزشی پرستاری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار