فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مهندسی مکانیک
  • دکتر محمدرضا فرهت راد

    دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی
    استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار