فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی الهیات
 • دکتر حسین بهروان (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی
  مدرس گروه آموزشی الهیات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمود غفوری‌نژاد

  دانش‌آموخته‌ی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
  استادیار گروه آموزشی الهیات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محسن ولایتی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
  استادیار گروه آموزشی الهیات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر ولی‌اله ملکوتی‌فر (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری فرهنگ و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
  مدرس گروه آموزشی الهیات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار