فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت
  • مهندس زهرا پرهیزکار (مدعو)

    دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
    مدرس گروه آموزشی بهداشت
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار