فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی بهداشت محیط
 • مهندس حسن امیربیگی

  دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
  مربی گروه آموزشی بهداشت محیط
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس مهناز ترابی حکم آبادی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
  مدرس گروه آموزشی بهداشت محیط
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار