فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مهندسی برق
 • دکتر سپهر سلطانی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق ـ قدرت
  استادیار گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر محمدرضا گرایلی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق-الکترونیک
  استادیار گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر جواد مشایخی‌فرد

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق -کنترل
  استادیار گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر قاسم فائزیان

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی
  استادیار گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر رضا سلیمانی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق -کنترل و سیستم
  استادیار گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس مهدی عاملی

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برق- کنترل
  مربی گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس باقر مهذبی

  دانشجوی دکتری مهندسی برق- قدرت
  مربی گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر علی پاکیزه‌مقدم

  دانشجوی دکتری مهندسی برق
  مربی گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس محمدحسن قاسمیان منفرد

  دانشجوی دکتری برق الکترونیک دیجیتال
  مربی گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس مهدی خاکباز

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
  مربی گروه آموزشی مهندسی برق
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار