فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
 • دکتر حسن شاکری (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار
 • دکتر علی‌اکبر نقابی

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر یاسر علمی‌سولا

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
  استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر حسام حسن‌پور

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
  استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • دکتر مینا ملک زاده (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر
 • دکتر محمد رضا مقیم

  دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات
  استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس سعید نوروزیان

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
  مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس کبری بهروان

  دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستم‌های نرم‌افزاری
  مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار