فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی عمران
  • دکتر جعفر مهرآبادی

    دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی
    استادیار گروه آموزشی عمران
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار