فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی)
  • دکتر محسن نعیمی‌پور (مدعو)

    دانش‌آموخته‌ی دکتری بیوتکنولوژی
  • سیمین معروف (مدعو)

    دانشجوی دکتری زیست‌شناسی - بیوتکنولوژی میکروبی
    مدرس گروه آموزشی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی)
    دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار