فهرست استادان هیئت علمی و مدرسین در گروه آموزشی معماری
 • سیدمحمدرضا مختاری حسینی

  دانشجوی دکتری زیباشناسی
  مربی گروه آموزشی معماری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس یاسر زارعی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  مدرس گروه آموزشی معماری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس سمیه بخش‌آبادی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد معماری
  مدرس گروه آموزشی معماری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس ایمان غلامیان‌ مقدم (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
  مدرس گروه آموزشی معماری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
 • مهندس مجتبی دروکی (مدعو)

  دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  مدرس گروه آموزشی معماری
  دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار