علی دوست‌محمدی (مدرس)

تصویر علی دوست‌محمدی

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی علوم اداری و مدیریت - مدیریت محیط زیست
متولد: ۱۳۵۶
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)
رایانامه: Dostmohammadi56@gmail.com

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه‌ریزی علوم اداری و مدیریت - مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، ۱۳۹۱.
کارشناسی بهداشت - بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۷۹.