دکتر مینا ملک زاده (مدعو)

تصویر دکتر مینا ملک زاده

دکتر مینا ملک زاده از سال ۱۳۹۷ تاکنون به مدت شش سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی با مرتبه‌ٔ «استادیار» و پایهٔ ۷ عضو هیئت علمی حکیم سبزواری است و در حال حاضر به‌عنوان مدعو در گروه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۰ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر از دانشگاه (مالزی) فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی حکیم سبزواری
پایه: ۷
متولد: ۱۳۵۱
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۰۶ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر، پوترا، مالزی، ۱۳۹۰.