دکتر میثم قویدل باجگیران

تصویر دکتر میثم قویدل باجگیران

دکتر میثم قویدل باجگیران از سال ۱۳۹۹ تاکنون به مدت چهار سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱ در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، در دانشکدهٔ علوم انسانی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۹ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ‌التحصیل شده است.

استادیار در دانشکدهٔ علوم انسانی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت آموزشی
پایه: ۱
متولد: ۱۳۶۱
سابقهٔ تدریس: ۴ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی علوم تربیتی و روان‌شناسی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۴۷۳ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران، ۱۳۹۹.