دکتر محمدرضا گرایلی

تصویر دکتر محمدرضا گرایلی

دکتر محمدرضا گرایلی از سال ۱۳۸۶ تاکنون به مدت شانزده سال مشغول همکاری با دانشگاه است. وی در حال حاضر به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه‌ٔ «استادیار» و با پایهٔ ۱۳ در گروه مهندسی برق، در دانشکدهٔ فنی و مهندسی مشغول فعالیت است. ایشان در سال ۱۳۹۸ در دورهٔ دکتری و در رشتهٔ مهندسی برق-الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ‌التحصیل شده است. هم‌چنین وی رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی است.

استادیار در دانشکدهٔ فنی و مهندسی

رئیس اداره‌ی امور هیئت علمی

دانش‌آموخته‌ی دکتری مهندسی برق-الکترونیک
پایه: ۱۳
متولد: ۱۳۵۶
سابقهٔ تدریس: ۱۶ سال
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی مهندسی برق
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۵۴۳ (۰۵۱)
رایانامه: mrg820@yahoo.com
صفحهٔ وب در سامانهٔ گروه‌های آموزشی:

اطلاعات تحصیلی

دکترای تخصصی مهندسی برق-الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران، ۱۳۹۸.