مهندس زهرا پرهیزکار (مدرس)

تصویر مهندس زهرا پرهیزکار

مدرس در دانشکدهٔ علوم پزشکی

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
متولد: ۱۳۵۲
نشانی پستی:
سبزوار
انتهای بلوار دکتر سیادتی
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی
گروه آموزشی بهداشت عمومی
کد پستی: ۹۶۱۸۹۵۶۸۷۸

تلفن: ۴۱۴۴۲۲۷۵ (۰۵۱)

اطلاعات تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، سبزوار، ایران، ۱۳۹۵.